ไบโอเทค คว้ารางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จัดงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ "ผลงานเด่น สวก." โดยคัดเลือก 10 ผลงานเด่นจากกว่า 100 ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวก.

ARDA award1

ในครั้งนี้มีโครงการที่นักวิจัยไบโอเทคเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและมีส่วนร่วมในการวิจัย ได้รับรางวัล ดังนี้

    • โครงการด้านการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ได้แก่ “โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด” และ “โครงการต้นแบบในการขยายผลปาล์มน้ำมันไปสู่เกษตรกร” โดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลนีจีโนม และ“โครงการการขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราในอนาคต” โดย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ไบโอเทค ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • โครงการวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซิน โดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและสร้างดัชนีสัมพันธ์ความเผ็ดเพื่อการบ่งชี้ความเผ็ดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. ) เป็นหัวหน้าโครงการ และน.ส.จตุพร พานทอง ผู้ช่วยนักวิจัยไบโอเทค เป็นผู้ร่วมโครงการ

รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการ สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2558

ข่าวสารองค์กร