เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพืชอาหารสัตว์ที่มีมากขึ้น ไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ ในขณะที่กรมปศุสัตว์ก็ได้พัฒนาหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำมาใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารต่อสัตว์ อีกทั้งสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทนต่อสภาวะแล้ง และให้ผลผลิตต่อไร่สูง

อย่างไรก็ตาม พืชอาหารสัตว์นี้ จะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงฤดูฝน และมีผลผลิตน้อยในหน้าแล้ง ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์อย่างรุนแรง ดังนั้นการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ไว้ในรูปของพืชหมักในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นอาหารสัตว์ในหน้าแล้งจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

silage

นักวิจัยไบโอเทค จึงคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria, LAB) สายพันธุ์ที่เหมาะสมที่แยกได้จากอ้อยอาหารสัตว์หมักแบบธรรมชาติ แล้วนำมาศึกษาพบว่า ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ช่วยเร่งกระบวนการหมักอ้อยอาหารสัตว์และหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้เร็วขึ้น ทำให้พืชหมักเข้าสู่สภาวะคงที่เร็วขึ้น  เป็นการลดการสูญเสียโภชนะที่เป็นประโยชน์ พืชหมักที่ได้มีคุณภาพการหมักที่ดี มีความสม่ำเสมอ และเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับการหมักแบบธรรมชาติ ซึ่งความแตกต่างของคุณภาพพืชหมักเห็นได้อย่างชัดเจนหลังจากไว้เป็นเวลา 3 - 6 เดือน

silage2

 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของพืชอาหารสัตว์หมักที่ดี กับอ้อยอาหารสัตว์หมัก และหญ้าเนเปียร์หมัก

คุณลักษณะ
พืชอาหารสัตว์หมักที่ดี
อ้อยอาหารสัตว์หมัก
ที่เก็บรักษาไว้เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน
หญ้าเนเปียร์หมัก
ที่เก็บรักษาไว้เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ต่ำกว่า 4.2
3.64
4.12
สัดส่วนของกรดชนิดต่างๆต่อปริมาณกรดทั้งหมด (Proportion of total acid)
 
     กรดแลคติก
     กรดอะซิติก
     กรดบิวทาริก
  
 
 
มากกว่า 60%
น้อยกว่า 25%
น้อยกว่า 5%
 
 
 
86.52 %
5.43 %
0 %
 
 
 
75.43 %
24.57 %
0 %

ไบโอเทคได้จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมักให้ผู้สนใจในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558”

ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2558

ข่าวสารองค์กร