สวทช. และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือโครงการนำร่องผลิตเชื้อบิวเวอเรียปราบศัตรูพืช

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ผลในระยะยาว ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ไบโอเทค สวทช. จึงดำเนินการวิจัยศึกษากลุ่มเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในแมลง จนค้นพบเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ BCC2660 ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมแมลงปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยแป้ง จากนั้นคณะนักวิจัยได้พัฒนาการเลี้ยงเชื้อราบนอาหารแข็งโดยใช้ข้าวเสาไห้ ได้ปริมาณสปอร์สูง ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ มีขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน

BB tranfer

ด้วยเล็งเห็นว่า เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย สวทช. และกรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมมือดำเนินโครงการนำร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียและเชื้อสดระดับมาตรฐานเพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อราบิวเวอเรียในวงกว้าง โดย สวทช. จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย BCC2660 และการควบคุมคุณภาพของเชื้อรา ให้กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สามารถผลิตเชื้อสด หรือเชื้อพร้อมใช้ และติดตามการควบคุมคุณภาพเชื้อราที่จะส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยเน้นในกลุ่มเพลี้ยเป็นหลัก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จะร่วมติดตามผลการใช้เชื้อราในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป  ซึ่งโครงการนำร่องนี้ จะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ศทอ. จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก และ ศจช. จ.แพร่ และ จ.นครสวรรค์

    bb tranfer2    bb tranfer3

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 โครงการได้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร จ. เชียงใหม่ โดยมีคุณปราโมทย์ เข็มขาว ผอ. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตรและคุณอุทัย เกตุนุติ ผู้เชี่ยวชาญ สวทช. ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม

ประกาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2558

ข่าวสารองค์กร