สวทช. ลงนามความร่วมมือต่อเนื่องกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สวทช. ลงนามความร่วมมือกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี (1 มิถุนายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2563) เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองยาแผนไทยและสมุนไพร ร่วมลงนาม

MOU NSTDA-dtam

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ สวทช. จัดตั้งศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร (กองยาแผนไทยและสมุนไพร) ขึ้นในปี 2549 มีเป้าหมายในการพัฒนายาแผนไทย และผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาศักยภาพและต้นทุนการผลิตยาแผนไทยและสมุนไพรแต่ละชนิด สำหรับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ โดยศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร ตั้งอยู่ที่ โรงงานต้นแบบของไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และ สวทช. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อปี 2549 ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2549-2553) และต่อเนื่องครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553 ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2553-2558)

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2558

ข่าวสารองค์กร