สวทช. จัดประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และ “งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015)” ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

NAC2015

นิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับ สวทช. มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนผลงาน และความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และ พสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

NAC2015-1

ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการ แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน โรงพยาบาล และ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถานและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ซึ่งมีการแบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โซนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โซนงานวิจัยด้านเกษตร โซนงานวิจัยภาคเอกชนที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โซนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โซนเทคโนโลยีก้าวล้ำเพื่อธุรกิจ โซนถ่ายทอดเทคโนโลยี และ โซนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ในปีนี้ ไบโอเทค นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน NAC2015 อาทิ

  • รอบรู้สารสกัดจากเห็ด ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณประโยชน์ของเห็ดจากธรรมชาติที่พบในประเทศไทย
  • เทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็ม โดยการพัฒนากรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็มด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์
  • เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้านการเกษตรและอาหาร  เช่น blueAmp: ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม ชุดตรวจโรคกุ้งอัจฉริยะ แผ่นแถบสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดพร้อมกันในคราวเดียว PlantSMART: ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช เครื่องวัดความเผ็ด
  • การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น การกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยราบิวเวอเรีย  การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยโปรตีน Vip จากแบคทีเรีย และผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ควบคุมหนอนกระทู้ผัก กระทู้หอม
  • ค่ายเยาวชนบูรณาการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และชุมชน
  • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center: TBRC) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ สปป. ลาว

NAC2015-exhibtion

ภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องทดสอบต่างๆ ของ สวทช. การรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair จากบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ Innovation Network Zone โซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ และเครือข่ายพันธมิตร ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ภายใต้หัวข้อ Food Innovation Network (FIN) ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมด้านอาหาร งานวิจัยและบริการทั้งจากภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเครือข่ายนวัตกรรมทางด้านอาหารของประเทศ โดยมี ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center) ของไบโอเทคเข้าร่วมด้วย

FININC2

ประกาศเมื่อ 3 เมษายน 2558

ข่าวสารองค์กร