ผู้เชี่ยวชาญไบโอเทครับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ไบโอเทค ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการ สร้างคุณประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

Award of Aj PhongPhan

อาจารย์ผ่องพรรณ และทีมงานไบโอเทคได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมฯ เช่น โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาศักยภาพครูและชมรมครูวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพสามเณรนักเรียน  โครงการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในโครงการตามพระราชดำริฯ  ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ กลุ่มที่ ๖ โครงการ (นำร่อง)  สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และ โครงการ “พัฒนาสุขอนามัยของสามเณรนักเรียน” ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จ.น่าน เป็นต้น

ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558

ข่าวสารองค์กร