นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship

ดร. นพพล คบหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ได้รับทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อปฏิบัติงานวิจัย เรื่อง “Insights from Population Genomics to the Evolution of Host Specificity in Insect Fungi (GenoSpec)” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัย Université Paris-Sud ประเทศฝรั่งเศส

Dr NoppolGenoSpec เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจกระบวนการทางจีโนมิกส์ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวต่อเจ้าบ้านอย่างเฉพาะเจาะจงของราทำลายมด Ophiocordyceps unilateralis sensu lato ด้วยการใช้วิธีการของจีโนมิกส์เชิงประชากร ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญหนึ่งของชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ และความรู้ดังกล่าวยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเชื้อราในการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี

ภายใต้ทุนนี้ ดร. นพพล คบหมู่ จะร่วมทำวิจัยกับ Prof. Tatiana Giraud ที่ห้องปฏิบัติการ Laboratoire Ecologie, Systématique, Evolution มหาวิทยาลัย Université Paris-Sud ประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนตุลาคม 2560

ทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship เป็นทุนวิจัยในใต้กรอบ Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปที่เปิดรับใบสมัครจากนักวิจัยทั่วโลกให้ไปทำวิจัยร่วมในหน่วยงานต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกให้ทุนแก่นักวิจัยที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม แสดงศักยภาพการพัฒนาอย่างเด่นชัด และมีโครงการวิจัยที่ดี

 

ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2558

ข่าวสารองค์กร