ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม

Ton Vijai

หนังสือ “ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม” จัดทำขึ้นโดย สวทช. ในปี พ.ศ. 2558 รวบรวมผลงานของ สวทช. ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลงานทั้งหลาย เกิดจากการทำงานของ สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา เนื้อหาภายในประกอบด้วยงานวิจัยและภารกิจหลักของ สวทช. ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “พืชพันธุ์ธัญญาหาร” ข้อมูลเกี่ยวกับ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความสามารถทนต่อสภาวะหรือโรคต่างๆ นวัตกรรมฟื้นฟูดินเค็มในพื้นที่ภาคอีสาน การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หัวข้อ “เกิดแก่เจ็บตาย” นำเสนอผลงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ สวทช. และหัวข้อ “เศรษฐกิจและพลังงาน”

นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อ “รับมือภัยทุกรูปแบบ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ช่วยรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยจากการก่อความไม่สงบ และหัวข้อ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติ” เป็นงานที่นำความรู้ทาง วทน. ไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างความความเข้มแข็งให้ภาคสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืน

สามารถ download ไฟล์หนังสือได้ ที่นี่

ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2558

ข่าวสารองค์กร