งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมของรัฐบาล ตลอดจนแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 23 มกราคม 2558

โดยในปีนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด “60 พรรษาพระผู้สืบสานอาชีพพระราชทาน พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยให้ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม นิทรรศการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษาผู้สืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม งานแสดงผลงานวิชาการงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ โครงการพระราชดำริ งานแสดงการเลี้ยงโคนมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น โดย ไบโอเทค นำเอา เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก ไปร่วมจัดแสดง

Dairy fair2015

นอกจากนี้ ไบโอเทค สวทช. ยังจัดการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 2 หลักสูตร ได้แก่ การอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก (ไซเลจ)” และการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบสืบพันธุ์โคนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการระบบสืบพันธุ์” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน

Dairy fair workshop

ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2558

ข่าวสารองค์กร