งานประชุมนานาชาติด้าน Anaerobic Digestion

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Institut National de la Recherche Agronomique ประเทศฝรั่งเศส จัดงานประชุมนานาชาติด้าน Anaerobic Digestion (International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development) หรือ ADTech 2015 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

ADTECH2015

งานประชุมเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ในสภาพไร้อากาศและการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ Dr. Lodewijk Willem Hulshoff Pol จาก Lettinga Associates Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ Prof. Dr. Théodore Bouchez จาก National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agricultural ประเทศฝรั่งเศส Prof. Dr. habil. Bernd Bilitewski จาก INTECUS GmbH Waste Management and Environment-Integrating Management ประเทศเยอรมนี Prof. Dr. Makarand Madhao Ghangrekar จาก Indian Institute of Technology Kharagpur ประเทศอินเดีย Prof. Dr. Saulius Vasarevicius จาก Vilnius Gediminas Technical University ประเทศลิทัวเนีย และ ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์อีกกว่า 80 เรื่อง โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 120 คน จาก 16 ประเทศ

ADTECH2015-1

ภายในงานได้มีการมอบรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น โดยผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง คือ Prof.  Kazuaki Syutsubo จาก National Institute for Environmental Studies ประเทศญี่ปุ่น งานวิจัยเรื่อง High rate anaerobic treatment of molasses-based wastewater ผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คือ คุณพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง จากมหาวิทยาลัยทักษิณ งานวิจัยเรื่อง Effect of palm oil biomass ash addition to palm oil mill effluent biogas reactor on performance and microbial community และผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ผศ. ดร. ปิยะนุช เนียมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานวิจัยเรื่อง Bacteria diversity in the ruminal fluid and fermentation of Holstein Friesian cow fed different diets by using quantitative real-time polymerase chain reaction

งานประชุมนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านเทคโนยีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพโดยอาศัยจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ (anaerobic digestion) และพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและนโยบายด้านการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) สำหรับประเทศกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารองค์กร