งานนิทรรศการวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558

กรมการข้าว จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 ณ กรมการข้าว ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี ธำรงวิถีข้าว ชาวนาไทยสู่สากล"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

Rice and farmer day 2015

ในปีนี้ ไบโอเทค สวทช. นำผลงานร่วมจัดแสดง ได้แก่ สายพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่ไบโอเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าวธัญสิริน ข้าวกข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง ข้าวกข51 ทนน้ำท่วม นอกจากนี้ยังนำโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น ราบิวเวอเรียควบคุมเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมหนอนแมลงศัตรูพืช

ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย เช่น กรมหม่อนไหม มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอีกด้วย

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความตระหนักให้คนไทยทุกคน ได้เห็นความสาคัญของข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทย

ประกาศเมื่อ 9 มิถุนายน 2558

 

ข่าวสารองค์กร