The Power of R&D: พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน

ในยุคของการค้าเสรีแบบไร้พรมแดน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน  สวทช. มีบทบาทผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. ได้ดำเนินการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และช่วยแก้ปัญหา (Solution Provider) ให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผ่านบริการต่างๆ มากมายที่สนับสนุนภาคเอกชนในการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร พร้อมด้วยกลไกสนับสนุนทางการเงินและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

the-power-of-rd-1-638

หนังสือ “The Power of R&D: พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน” รวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 33 บริษัท ที่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และมีการรับบริการกลไกสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สามารถ download ไฟล์หนังสือได้ ที่นี่

ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2558

ข่าวสารองค์กร