ไบโอเทคต้อนรับนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน  โดยมี ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ไบโอเทค เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน โดยในงานนักวิจัยที่ได้รับทุนได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมกับแนะนำห้องปฎิบัติการ งานวิจัย รวมถึงแนะนำประเทศของตน ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง
 
ในปีนี้โครงการฯ ได้จัดสรรทุน 3-6 เดือน ให้แก่นักวิจัยจำนวน 12 ทุน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย, สปป. ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้ามาฝึกปฏิบัติงานร่วมกับไบโอเทคในหัวข้องานวิจัยที่หลากหลาย
 
Opening Ceremony HRD 2015
 
ตามวิสัยทัศน์ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2563 ที่ต้องการขับเคลื่อนการแข่งขันทางเทคโนโลยี ทั้งในเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่ไบโอเทคผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของภูมิภาค และช่วยสร้างความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้กับภูมิภาคอาเซียน
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.biotec.or.th/EN/index.php/international-collaboration/hrd-program หรือที่หน้า Facebook Fan Page ของโครงการฯ www.facebook.com/BIOTECHRD
 
ประกาศเมื่อ 7 ตุลาคม 2558

ข่าวสารองค์กร