บ้านนาคู “หมู่บ้านบิวเวอเรีย”

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้ศึกษาเชื้อราก่อโรคในแมลง จนค้นพบเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ BCC2660 ที่มีความสามารถทำลายแมลงปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยแป้ง นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรียบนอาหารแข็ง โดยใช้ข้าวสารเป็นวัสดุเพาะเลี้ยง แทนการใช้ข้าวโพด เมื่อนำเชื้อราบิวเวอเรียที่ได้ไปทดสอบการควบคุมและกำจัดเพลี้ยที่ทำความเสียหายต่อ ข้าว มันสำปะหลัง และพืชผักสวนครัวในแปลงปลูก พบว่าสามารถควบคุมและกำจัดเพลี้ยศัตรูพืชดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

บ้านนาคู เป็นพื้นที่ใน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะทำนาเป็นหลัก ปกติเกษตรกรบ้านนาคูจะทำนาปีละ 2 รอบ โดยไม่มีการพักดิน ทำให้ไม่มีการตัดวงจรการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ อ.ผักไห่ สร้างความเสียหายกับต้นข้าวกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด นำความรู้ในการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ที่สามารถใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ถ่ายทอดสู่ชุมชนบ้านนาคู และผลักดันให้บ้านนาคู เป็น “หมู่บ้านบิวเวอเรีย” ต้นแบบหมู่บ้านแม่ข่าย ในการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย

Beauveria

 จากการดำเนินงานในโครงการนี้ ทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านนาคู สามารถผลิต “เชื้อราบิวเวอเรีย” ได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งมีราคาแพงและอันตรายต่อทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2558

ข่าวสารองค์กร