งานประชุมวิชาการนานาชาติ Starch Update 2015

แป้งที่ผลิตจากมันสำปะหลังจัดเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์ และถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้ง

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติStarch Update 2015: The 8thInternational Conference on Starch Technology โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย วิทยาการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งระหว่างนักวิจัยไทยและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อย่างแท้จริง โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณยศวดี อึ้งวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Dr. Stéphane Roy, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation จากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน 

 

ในงานประชุมฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ Prof. Jay-lin JaneจากIowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Waltraud Vorwerg จาก Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research ประเทศเยอรมนี และ Dr. Agnes Rolland-Sabate จาก French National Institute for Agricultural Research (INRA) ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 160 คน จาก 14 ประเทศ 

 

งานประชุมนานาชาติ Starch Update 2015ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่8จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ สวทช. ได้ผนวกงานประชุมสรุปการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านมันสำปะหลัง ประจำปี 2556 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คอบช. เข้าไว้ในงาน Starch Update 2015 โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2558

ข่าวสารองค์กร