นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์ และกลุ่มวิจัยจากไบโอเทค รับทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2558

เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2558 นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ“การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ”เข้ารับมอบทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 จำนวน 20 ล้านบาท ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทีมนักวิจัยไบโอเทค ได้แก่ ดร. ชัญญา พุทธิขันธ์ ดร. ศันสนีย น้อยสคราญ ดร. ฐนียา รอยตระกูล ดร. ดำรง ไม้เรียง และดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการศึกษากลไกและปัจจัยที่ส่งผลกับการเกิดโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากโปรตีนของไวรัสชื่อเอ็นเอสวัน (NS1)ซึ่งมีบทบาทในการเกิดความรุนแรงของโรค เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยวินิจฉัยและบ่งชี้ความรุนแรงของโรคได้

 Dr.Prida Malasit-2


นอกจากนี้ ทุนนักวิจัยแกนนำอีกหนึ่งทุนมอบให้แก่ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัยเรื่องโครงสร้างควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนีสำหรับการพัฒนาตัวตรวจจับแสงอินฟราเรด

Dr.Prida Malasit


ทุนนักวิจัยแกนนำเป็นทุนที่มอบให้โดย สวทช. เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2552มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2558

ข่าวสารองค์กร