งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC2016)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ ในปีนี้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ อาทิ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตและบริการ ชุมชนสังคม รวมถึงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ แนวโน้มโลก… โจทย์ที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

NAC2016

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัยต่างๆ การเปิดบ้าน สวทช. ต้อนรับภาคเอกชนเข้ามาเยี่ยมชม มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair)

ในปีนี้ ไบโอเทค นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน NAC2016 อาทิ

  • Journey of P218 and status update ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมงานวิจัยด้านการพัฒนายาต้านเชื้อมาลาเรียตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับพรีคลินิก แบบ GLP และผ่านกรรมการ “Global Safety Board” สามารถดำเนินการทดสอบ “ครั้งแรกในมนุษย์” และขึ้นทะเบียนยาวิจัยใหม่ (Investigational New Drug)
  • การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้ง โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับคัดเลือกพันธุ์กุ้งโตเร็ว ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหากุ้งตายด่วน และชุดตรวจโรคในกุ้ง
  • การพัฒนาอุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมพลังงานเคมีชีวภาพ (Biorefinery) เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ โดยเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพทั้งในด้านการ

2NAC2016

 

ประกาศเมื่อ 4 เมษายน 2559

ข่าวสารองค์กร