หนังสือ “ความสำเร็จธุรกิจนวัตกรรมจากฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร”

FFIC

 
“ความสำเร็จธุรกิจนวัตกรรมจากฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร” เป็นหนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเอกชน และองค์กรรัฐ ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจเพื่อต่อสู้ในตลาดการค้าที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

หนังสือนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์วันที่ 20 เมษายน 2559

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือในรูปแบบ e-book และชมคลิปวีดีโอสั้นของผู้บริหารของบริษัทเอกชนและองค์กรรัฐ ได้ที่ https://www.media-matter.com/ffic.html.

 
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2559

ข่าวสารองค์กร