ไบโอเทคจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mycotoxins in ASEAN Countries

ไบโอเทค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Mycotoxins in ASEAN Countries and Post-harvest Control Measures ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์การปนเปื้อนของ mycotoxin ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเผยแพร่วิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะป้องกันการปนเปื้อนจาก mycotoxin ซึ่งเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้รัฐบาล หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นักวิจัย และประชาชนคนไทยมีความตระหนักหันมาใส่ใจต่อสารพิษจากเชื้อรา
 
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศรวม 15 คน โดยมีผู้แทนจากประเทศกลุ่มอาเซียน 7 คน เข้าร่วมเป็นวิทยากรรายงานสถานภาพ/สถานการณ์การปนเปื้อนและแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 111 คน นอกจากนี้ได้มีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อดูวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
 
หน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ได้แก่ French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส และ The Institute of Sciences of Food Production (ISPA-CNR) ประเทศอิตาลี โดย SEA-EU-NET Project ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
 

Mycotoxins in ASEAN Countries

 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2559

ข่าวสารองค์กร