ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนที่ 6

Dr.Somvongดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไบโอเทค ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยเข้ารับตำแหน่งต่อจาก ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไบโอเทคครบ 2 สมัยระหว่างปี 2551-2559
 
ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพืชและวิทยาศาสตร์ดิน จากมหาวิทยาลัยมอนแทนาสเตท (Montana State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช ไบโอเทค เมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาไบโอเทคได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNA TEC) ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ดร. สมวงษ์ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปี พ.ศ. 2552 เมื่อห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้โอนไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อไบโอเทคจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนมขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ดร.สมวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม
 
จากความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านจีโนม ทำให้ ดร. สมวงษ์ เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมนักวิจัยไทย ที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยจีโนมข้าวนานาชาติ และสามารถพัฒนาวิธีทดสอบทางพันธุกรรมของสินค้าตัดต่อพันธุกรรม (GM product) เช่น ตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบอาหารดัดแปลงพันธุกรรม จนได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ดร. สมวงษ์ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีจีโนม เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ำมัน และ อ้อย
 

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559

ข่าวสารองค์กร