แนะนำหนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์”

1หนังสือเรื่อง “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช จ. เพชรบุรี และ จ. ประจวบคีรีขันธ์” เป็นหนังสือฉบับที่ 2 ซึ่งได้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนทางภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

รายละเอียดในหนังสือประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปของราทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยของราทะเล วิธีการเก็บตัวอย่าง การคัดแยก และสูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงและเก็บรักษาราทะเล การจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุล การใช้ประโยชน์จากราทะเล ซึ่งมีข้อมูลรายงานการผลิตเอนไซม์จากราทะเลที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3331 หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3204 หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย
 

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2559

ข่าวสารองค์กร