นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนฝึกอบรมโครงการ LIF ประจำปี 2559

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ได้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ประจำปี 2559 และได้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครการ LIF ณ ประเทศอังกฤษ (Royal Academy of Engineering และ University of Cambridge) จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนอีซ: เอนไซม์ 2 in 1 สำหรับลอกแป้งและกำจัดแว๊กซ์บนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

 

ple

 
“เอนอีซ (ENZease)” คือ เอนไซม์ที่ผลิตได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีกิจกรรมของทั้งเอนไซม์อะไมเลส และเพคติเนส เรียกได้ว่าเป็น “เอนไซม์ดูโอ” ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสภาวะความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน และสามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในระบบได้ 100% จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้น้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ลดขั้นตอนในกระบวนการเตรียมผ้า พลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้กับกระบวนการเตรียมผ้าปกติในโรงงานโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องจักร นับเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างมหาศาลต่อไปในอนาคต เอนอีซเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างทีมนักวิจัยไบโอเทค เอ็มเทค และ โรงงานสิ่งทอธนไพศาล ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานจริงในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายของโรงงานสิ่งทอธนไพศาลแล้ว พบว่า ผ้าดังกล่าวสามารถผ่านระบบการควบคุมคุณภาพของผ้าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟอกย้อมและพิมพ์ลายของโรงงานได้

 

LIF

 
ทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) เป็นทุนสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund
 
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2559

ข่าวสารองค์กร