ไบโอเทคลงนามความร่วมมือโครงการพลังปัญญากับมูลนิธิมั่นพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ไบโอเทค สวทช. และ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบพลังปัญญา ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้าน และศาสตร์สากล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านการเพิ่มศักยภาพของผู้นำในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม และพร้อมแบ่งปัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความมีน้ำใจเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่สมดุลและยั่งยืน โดยมี ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นประธานลงนาม โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
1palungpunya
(จากซ้ายไปขวา) คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา รอง ผอ. สถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา – คุณวรรณวิมล ศุภประเสริฐ เลขาธิการมูลนิธิมั่นพัฒนา – ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. - ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง – ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค หัวหน้าโครงการพลังปัญญา – ดร.พีระพงศ์ กลิ่นลออ ผู้บริหารโครงการพลังปัญญา
 
การลงนามร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มูลนิธิมั่นพัฒนาฯ และ ไบโอเทค สวทช. มีแผนดำเนินการโครงการพลังปัญญาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย ในปี 2560 โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างชุมชนต้นแบบการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดจากการพัฒนาจากท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และสร้างชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
 
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการพลังปัญญา และติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่ www.palangpanya.com หรือ Face Book: พลังปัญญา

 

ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2559

ข่าวสารองค์กร