สัมมนาไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเห็ด

ประเทศจีน มีประวัติอันยาวนานหลายพันปีในการนำเห็ดราที่เจริญเติบโตอยู่ตามป่าธรรมชาติมาประกอบเป็นอาหาร และยารักษาโรค การเพาะเห็ดของประเทศจีนมีประวัติการพัฒนามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้ว ซึ่งมีงานวิจัย และพัฒนาการปลูกเห็ดที่ก้าวหน้า และหลากหลาย ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศผู้ผลิตเห็ดรายใหญ่ที่สุดในโลก และมีสถาบันวิจัยเห็ดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
 seminar1
 

จากการตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะเห็ดรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเศรษฐกิจของไทยและจีน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานวิจัยในไทยและจีน ไบโอเทค สวทช. โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเรื่องความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเห็ดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์งานวิจัยด้านการเพาะปลูกเห็ดของผู้เชี่ยวชาญไทยและจีน รวมถึงสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านเห็ดระหว่างสองประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 100 คน จากหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยไทย

 

seminar2

 

นอกจากงานสัมมนาแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจีนยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และชุมชนบ้านคลองโพธิ์ ต. สามเรือน อ. ปางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจากนักวิจัยและเกษตรกรจะได้รับคำแนะนำด้านงานวิจัยแล้ว ยังได้เปิดมุมมองด้านการตลาดของเห็ดจากผู้เชี่ยวชาญจีนอีกด้วย

 

ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2559

ข่าวสารองค์กร