หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2016/2017

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2016/2017 นำเสนอข้อมูลการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร ของ สวทช. อาทิ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innnovation Center) เครือข่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Network) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้ลงบทความแนะนำ กลไกของ สวทช. สำหรับการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน และรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

 

Thailand Biotech Guide 2016 17

 

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ ขอรับหนังสือ หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2559

ข่าวสารองค์กร