นักวิจัยไบโอเทครับรางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards

The2016ThailandFrontierResearcherAwards
ดร.ปิติ อ่ำพายัพ นักวิจัยห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ไบโอเทค ได้รับรางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards ในสาขา Plant and Animal Science จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบโพรฟีนอลออกซิเดสและบทบาทสำคัญในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง” โดยงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของกลไกการสร้างเมลานินโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดสของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสำคัญต่อการต้านเชื้อก่อโรคในกุ้งกุลาดำ โดยองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อในการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งต้านโรคได้อีกด้วย โดยพิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
 
Thailand Frontier Researcher Awards เป็นรางวัลที่ Thomson Reuters ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล Web of Science เพื่อการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database) และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) ประเมิน และวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็น world’s top 1% จากทุกสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2015) ซึ่งบทความได้รับการอ้างอิงสูงสุดจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Research Fronts คือ กลุ่มบทความที่ได้รับการวิเคราะห์ความถี่ของการถูกอ้างอิงว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของวงวิชาการปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับแนวหน้า

 

ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2559

 

ข่าวสารองค์กร