ไบโอเทคจับมือภาคเอกชนร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือโครงการร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์กับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟาร์มสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟาร์ม) ณ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณนัทธชัย พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) คุณปรัชญา นวไตรลาภ กรรมการบริษัท ฟาร์มสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟาร์ม) และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค สวทช. เป็นตัวแทนร่วมลงนาม
 
BIOTECPCF1
จากซ้ายไปขวา: คุณปรัชญา นวไตรลาภ - คุณนัทธชัย พวงประดิษฐ์ - ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
 
โครงการร่วมวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาระบบถังต้นแบบเพื่อใช้เป็นระบบบำบัดสำหรับบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปแบบของถังอเนกประสงค์ ที่จะมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ มีต้นทุนที่ไม่สูง สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานำไปใช้งานในฟาร์มได้ โดยการพัฒนาในระยะแรกจะเน้นที่ระบบสำหรับเลี้ยงลูกปลานิลขนาดเล็ก และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่ระบบเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ความหนาแน่นสูงเพื่อการบริโภค
 
BIOTECPCF2โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาฯ นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์มสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟาร์ม) และ ไบโอเทค สวทช. โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบต้นแบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิล ขนาด 2.5-30 กรัม/ตัว ที่มีความหนาแน่นลูกปลาสูงสุด 30 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเป็นระบบที่ติดตั้งในสภาวะโรงเรือน สามารถเลี้ยงลูกปลาได้โดยมีการเติบโตใกล้เคียงกับปลาที่เลี้ยงในบ่อดินธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบไปสู่การใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งการเลี้ยงปลาด้วยความหนาแน่นสูงนี้จะช่วยลดความต้องการพื้นที่และแรงงานลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบบ่อดินธรรมชาติที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ระบบต้นแบบสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้งานในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลามีความยั่งยืน ลดความเสี่ยงเรื่องของการจัดหาและควบคุมคุณภาพน้ำภายในบ่อเลี้ยง และยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย
 
ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2559

ข่าวสารองค์กร