ไบโอเทคจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาเกาหลี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาจาก Soon Chun Hyang University (SCHU) ประเทศเกาหลี โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 24 คน จากหลากหลายคณะเช่น คณะเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะเวลาตั้งแต่ 5-29 มกราคม 2559

SCHU


 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษา SCHU นี้ ประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการและการดูงานสถาบันวิจัยอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเสริมสร้างความเข้าใจงานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ไบโอเทคจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาจาก SCHU เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งนอกจาก SCHU แล้ว

ไบโอเทคมีการเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาไทยและต่างประเทศอื่นๆ เข้าฝึกงานอย่างสม่ำเสมอ

SCHU2


ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2559

ข่าวสารองค์กร