ไบโอเทคลงนามความร่วมมือกับ NITE ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ไบโอเทคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระยะที่ 4 ร่วมกับ National Institute of Technology and Evaluation (NITE) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Dr. Takashi Fukushima รองผู้อำนวยการ NITE Biological Resource Center (NBRC) และ ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทค ร่วมลงนาม ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลา 5 ปี (กุมภาพันธ์ 2559 – มีนาคม 2564)

ไบโอเทค และ NITE ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งแรก ในปี 2548 ครั้งที่ 2 ในปี 2551 และครั้งที่ 3 ในปี 2554 โดยมีโครงการร่วมด้านการศึกษาอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ระหว่างห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธ์จุลินทรีย์ (BCC) และ NBRC การวิจัยในเรื่องนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 และการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย นำมาซึ่งผลความสำเร็จได้แก่ การพบจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่มากกว่า 50 สายพันธุ์ มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 50 เรื่อง และพัฒนาบุคลากรมากกว่า 200 คน จากผลสำเร็จของความร่วมมือที่ผ่านมาจึงเกิดความร่วมมือต่อเนื่องระยะที่ 4 เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์ และงานวิจัยร่วมด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

BIOTECnNITE
 

National Institute of Technology and Evaluation (NITE) เป็นหน่วยงานภายใต้ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น โดยมี NBRC เป็นหน่วยงานในกำกับทำหน้าที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ การวิเคราะห์จีโนม และการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของจุลินทรีย์ รวมถึงการดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว NITE ยังมีหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมี การให้การรับรอง และการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วย

 

ประกาศเมื่อ  10 มีนาคม 2559

ข่าวสารองค์กร