นักวิจัยไบโอเทครับทุนช่วยเหลือด้านวิจัยจากมูลนิธิโทเร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย (TTSF) จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

ในปีนี้นักวิจัยไบโอเทค ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ ห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที่ง่ายและรวดเร็วในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ที่เหมาะสมใน pathway เพื่อเพิ่มความสามารถของยีสต์ในการผลิตสารที่ต้องการ”

Slide1

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถพัฒนาระบบจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพได้ อาทิ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แต่เนื่องด้วยผลผลิตที่ได้ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสาเหตุมาจากขาดสมดุลในระดับการแสดงออกของยีน ดังนั้นงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนนี้ เป็นการนำเอาความรู้พื้นฐานจากงานวิจัย CRISPR-based transcription factors มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ในการปรับระดับการแสดงออกของยีนต่างๆ ให้เหมาะสม รวมถึงเพิ่มความสามารถของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ให้ผลิตสารที่ต้องการได้ เช่น สารกลุ่ม isoprenoid และสารในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และมีการใช้งานที่ง่ายกว่ากระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย


ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2559

ข่าวสารองค์กร