หนังสือ “25 ปี สวทช.”

หนังสือ “25 ปี สวทช.” จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง สวทช. โดยถ่ายทอดเส้นทางการเดินทางของ สวทช. ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร เป็น “บันทึก” ที่ถอดบทเรียนการบริหารงานในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแม้จะมีบริบทแตกต่างกันทั้งในด้านทรัพยากร อาทิ บุคลากร สถานที่ทำงาน งบประมาณและอื่นๆ แต่ต่างก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

Cover2    

บทสัมภาษณ์ภายในเล่มประกอบด้วย
    • ก่อร่างสร้างรังเปิดทางวิทย์ไทย (Establishment) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
    • ขยายฐานงานวิจัยเพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง (Acceleration) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
    • รวมพลังสร้างสรรค์สานฝันเพื่อสังคม (Networking) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
    • ก้าวสู่อนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย (Commercialization) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ


ประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2559

ข่าวสารองค์กร