นักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนฝึกอบรม Leaders in Innovation Fellowships (LIF)

LIF2

ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ได้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) ประจำปี 2560 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีฐานระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงด้วยกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology)” และได้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ LIF ณ Royal Academy of Engineering และ University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน ซึ่งความก้าวหน้าด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology) ทำให้สามารถสร้างระบบจุลินทรีย์ที่สังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน พลาสติกชีวภาพ และ สารเคมีมูลค่าสูงอื่นๆ ได้ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายคือ การพัฒนาเทคโนโลยีฐานระบบจุลินทรีย์ (microbial production platforms) เพื่อใช้ในการผลิตสารสำคัญเหล่านี้ด้วยกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการผลิตสารเคมีมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LIF1
ทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) เป็นทุนสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund

ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2560

ข่าวสารองค์กร