ไบโอเทคร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2560

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  พระผู้พระราชทานและพระผู้สืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ 30 มกราคม 2560
 
S 8085528
 
การจัดงานนิทรรศการในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 55 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน” โดย ไบโอเทค สวทช. ได้นำผลงานวิจัยด้านโคนม ไปร่วมจัดแสดงประกอบด้วย
 
2
 
  • จุลินทรีย์เสริมประสิทธิภาพการผลิตหญ้าหมัก หรือ Silage Pro จากบริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด ซึ่งเป็นผลงานที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นำงานวิจัยของ ไบโอเทค สวทช. เรื่อง การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับพืชอาหารสัตว์หมัก ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้นเชื้อดังกล่าวจะช่วยให้การทำหญ้าหมัก (silage) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการผลิตและยืดอายุในการเก็บรักษาหญ้าหมัก ช่วยปรับคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้นและมีความสมดุล ตลอดจนสามารถถนอมรักษาคุณค่าทางอาหารของหญ้าหมักได้นาน ทำให้สัตว์แข็งแรง ให้ผลผลิตดี ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง 
  • การพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมโคนมในประเทศไทย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อ.ส.ค. (พ.ศ. 2555 ถึง 2558)ในปัจจุบัน ระบบดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ อาทิ การใช้ประโยชน์เพื่อประเมินและพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียม งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตข้อมูลความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยได้ใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ได้อย่างแม่นยำ ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ลง ยิ่งไปกว่านั้นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้สามารถบรรจุเป็นหลักวิชาสอนในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าทางวิชาการเลี้ยงโคนม การปรับปรุงพันธุ์โคนม พัฒนาการเลี้ยงโคนม การแข่งขันนำเสนอแนวความคิดของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในหัวข้อ “แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน การประกวดโคนมประเภทต่างๆ เป็นต้น
 
 

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2560

ข่าวสารองค์กร