ไบโอเทค ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรในงานประชุมวิชาการ AgBio 2017

สวทช. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017) หรือ AgBio2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

AgBio1
ภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการนานาชาติและบรรยาย โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Dr.John Manners จากประเทศออสเตรเลีย Prof.Dr. Ulrich Schurr จากประเทศเยอรมนี Dr.Victor Alchanatis จากประเทศอิสราเอล เป็นต้น และการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ขนมอบกรอบที่ทำจาก “ข้าวธัญสิริน” งานวิจัยและพัฒนา “พันธุ์พริกเผ็ดสูง” เพื่อนำไปทำเป็นเจลทาบรรเทาอาการปวดเมื่อย “ข้าวโพดแดง” ที่สามารถรับประทานสดๆ จากฝักได้ “พันธุ์มะระรูปหัวใจ” ขมน้อย เนื้อกรอบรับประทานง่าย “ความหลากหลายของพันธุกรรมของอ้อยและมันสำปะหลัง” เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมไทยหลากชนิดจากมันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่ แป้งปลอดกลูเตน สำหรับใช้บริโภคในผู้ที่แพ้แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อย

agbionew
โดยไบโอเทคได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในโซนนิทรรศการต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อสำหรับอาหารหมัก เทคโนโลยีการปรับปรุงการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ การผลิตแคลเซียมชีวภาพและโปรคอลลาเจนจากเปลือกไข่ ชุดตรวจเชื้อวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร ชุดตรวจและน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคพืช การจัดแสดงสารชีวภัณฑ์ต่างๆ (เชื้อราบิวเวอเรีย ไวรัสเอ็นพีวี โปรตีนวีไอพีจากแบคทีเรียบีที) ที่คัดแยกจากธรรมชาติ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรโคนม เป็นต้น

agbio234edit
 
งานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (AgBio 2017) จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีมูลค่าสูงและเป็นการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีการแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเชื่อมโยงจากชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม การสร้างเวทีการเจรจาธุรกิจ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนทั้งภายในและระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐทั้งในและต่างประเทศด้วย รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2560

ข่าวสารองค์กร