ไบโอเทค ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน SETA2017

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017" ภายใต้แนวคิด “Towards A Low-Carbon Society" ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และ เมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
 
Seta2017
ในโอกาสนี้ ไบโอเทค สวทช. ได้นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงในบูธนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่งานวิจัยเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เอนไซม์ดูโอสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว และการผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

2Seta2017
 

นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆ อาทิ CEO Energy Forum ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกร่วมหารือเจาะลึกนโยบายพลังงานและความร่วมมือในระดับภูมิภาค CLMVT Energy Forum และ Hybrid & EV Technology เป็นต้น


งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017" มีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 5,000 คน จากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ผลิต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 

 

ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2560

ข่าวสารองค์กร