DEN-STEP คว้ารางวัลจากงาน The 45th International Exhibition of Innovation Geneva

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา (The 45th International Exhibition of Innovation Geneva) โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

Geneva

ในปีนี้ผลงานวิจัย “DEN-STEP” หรือชุดตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นของนักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นำโดย ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DEN-STEP เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่พร้อมกับการแยกชนิด หรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้ทันที โดยใช้หลักการทำปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์กับโปรตีน NS1 ในเลือดหรือซีรั่มของผู้ป่วยโดยตรงด้วยวิธี ELISA ทำให้การวินิจฉัยซีโรทัยป์ของไวรัสในผู้ป่วยทำได้ง่ายกว่าวิธีมาตรฐานอย่างการเพาะเลี้ยงไวรัส หรือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสโดยวิธี RT-PCR จึงเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่มีการระบาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อการวางแผนเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปีที่อาจมีการระบาดของโรค
 
Geneva
งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Government of the State และ the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (The World Intellectual Organization :WIPO) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสมาพันธรัฐสวิส ภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธรัฐสวิส และเป็นเวทีแสดงแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 725 ผลงาน มีผู้จัดแสดงกว่า 40 ประเทศทั่วโลก


ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2560

ข่าวสารองค์กร