ไบโอเทคเข้าร่วมงาน BIOFIN DAY

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) จัดงาน BIOFIN DAY ภายใต้แนวคิด “จากฐานทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” พร้อมผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ระดมแนวคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างครอบคลุมและบูรณาการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 เมษายน 2560 ณ บริเวณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน
 
BIOFIN DAY 1
 
ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการ และการออกร้านขายสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในโอกาสนี้ไบโอเทค โดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทค ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เราจะขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยกันอย่างไร” พร้อมร่วมจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของจุลินทรีย์ การบริหารจัดการเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เชิงพานิชย์

BIOFIN DAY 2
 
โครงการริเริ่มการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Finance Initiative: BIOFIN) เป็นความร่วมมือระดับโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ ดำเนินการโดย UNDP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านนวัตกรรมในวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถประเมินผลค่าใช้จ่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การจัดการทางการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพภายในประเทศ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลก 30 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย


ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2560

ข่าวสารองค์กร