งานสัมมนา National biobanks and bioresource: Prospects for standardization and networking

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดงานสัมมนา เรื่อง National biobanks and bioresource: Prospects for standardization and networking ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและการพัฒนาวัคซีน (Vaccine Resource Center) ซึ่งสามารถรองรับการจัดเก็บและบริการชีววัสดุด้านวัคซีน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเครือข่ายฯ กับศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการให้บริการชีววัสดุวิจัยในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์วัคซีน ยาชีววัตถุ เครื่องมือทดสอบทางการแพทย์ ฯลฯ พร้อมทั้งด้านระบบบริหารจัดการคลังสำรอง ซึ่งก่อให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ชุดตรวจและวัคซีน ในอนาคต
 
BIobank1
 
ภายในงานมีการบรรยายวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยด้านวัคซีน และการเก็บรักษาชีววัสดุ อาทิ “มุมมองของหน่วยงานภาครัฐในการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาวิจัยด้านวัคซีน” โดย ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ “การจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและการพัฒนาวัคซีน” โดย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทคและผู้อำนวยการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย “Viral collection” โดย ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ จากไบโอเทค สวทช. “ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโดยภาคเอกชน รวมถึงความสำคัญของการมี biobank สำหรับภาคเอกชนในประเทศไทย” โดย ดร.วาสนา วิจักขณาลัญฉ์ จากบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด และ “International Standardizations for Biobanks and Bioresource” โดย Dr.Yong Zhang จาก China National Genebank (CNGB) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยวัคซีน อาทิ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เช่น สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย และ นักวิจัยที่มีการทำวิจัยด้านวัคซีนเข้าร่วมงานกว่า 50 คน
 
BIobank2
 
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2560

ข่าวสารองค์กร