ไบโอเทคเปิดบ้านต้อนรับคณะจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” สถาบันการสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ไบโอเทคให้การต้อนรับคณะจากหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 2” ของสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ นำโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ โดยมีดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และ ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการไบโอเทค ร่วมให้การต้อนรับ
 
DGA07149
 
ในโอกาสนี้ ดร.สมวงษ์ ขึ้นบรรยายแนะนำ ไบโอเทค สวทช. และผลงานวิจัยไบโอเทค ตลอดจนนำชมนิทรรศการผลงานวิจัย อาทิ
  • “งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” โดยใช้เทคโนโลยีจีโนมเข้ามาช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ทั้งคุณภาพการหุงต้ม การต้านทานต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ทนน้ำท่วม ทนเค็ม และทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่นำเสนอ ได้แก่ ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ข้าวเหนียวธัญสิรินต้านทานโรคไหม้ ข้าวพันธุ์ กข 51 ทนน้ำท่วม ข้าวพันธุ์ กข18 ต้านทานโรคไหม้ และข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ล่าสุดจากรมการข้าว อย่าง ข้าวพันธุ์ กข73 ข้าวเจ้าหอมทนดินเค็มและต้านทานโรคไหม้ และ ข้าวพันธุ์ กข75 ต้านทานโรคไหม้
  • “งานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากแป้งมันสำปะหลัง” โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่น การนำแป้งมันสำปะหลังมาผลิตเป็นไฮโดรเจล เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด การนำแป้งฟลาวมันสำปะหลัง มาทำเบเกอรี่ แทนแป้งสาลี ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกในการบริโภคให้กับผู้แพ้สารกลูเตนในข้าวสาลีได้ 
 
NBI2
 
พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ Power of R&D ของ สวทช. และห้องปฏิบัติการวิจัยไบโอเทค ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย และศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
 

 
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” ของสถาบันการสร้างชาติ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อการสร้างผู้นำที่มีขีดความสามารถสูงให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ในรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของผู้เรียน สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change maker) ให้สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงาน และพัฒนาองค์กรให้เติบโตเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นเพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป
 

ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2560

ข่าวสารองค์กร