ไบโอเทคผ่านการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.)

20170725 28
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทค เข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) จาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยไบโอเทคเป็นหน่วยงานที่ 4 ของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า คกส. ไบโอเทค มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเฉพาะการพิจารณาโครงการวิจัย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้เท่านั้น แต่ยังให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ด้วย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

 

IAD
 

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของงานวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์และได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานมาตั้งแต่ ปี 2542 และได้จัดทำมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นสัตว์ทดลองเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ นำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งเกิดเป็นพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 เป็นต้นมา

IAD2
 

สำหรับงานประชุมวิชาการ “การเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับงานสัตว์เพื่อวิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2560 สำหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รวมทั้งมีการบรรยาย การอภิปราย และการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์


ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560

ข่าวสารองค์กร