ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารของ World Federation of Culture Collections (WFCC)

ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รองผู้อำนวยการไบโอเทค และผู้อำนวยการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center) หรือ TBRC ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ World Federation of Culture Collections (WFCC) โดยอยู่ในวาระทั้งสิ้น 3 ปี (พ.ศ. 2560-2563)

 

lili


World Federation of Culture Collections (WFCC) เป็นสมาพันธ์นานาชาติด้านจุลินทรีย์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี คศ 1972 จากความร่วมมือ International Union of Biological Sciences (IUBS) และ International Union of Microbiological Societies (IUMS) มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และเซลล์เพาะเลี้ยง และการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงประสานกับองค์กรระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ปัจจุบัน WFCC มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีวาระครั้งละ 3 ปีและมีสมาชิกศูนย์เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์จำนวนมากกว่า 716 รายจากทั่วโลกซึ่งมีการจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์จำนวนรวมมากกว่า 2.4 ล้านสายพันธุ์ โดยที่ผ่านมา WFCC เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ เช่น

  • WFCC ได้ผลักดันให้ WIPO ตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในการรับฝากจุลินทรียเพื่อการจดสิทธิบัตร
  • WFCC มีการทำงานร่วมกับ OECD เพื่อส่งเสริมและสร้างแนวทางปฎิบัติที่ดีของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resource Center) ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
  • WFCC ทำงานร่วมกับ Convention on the Biological Diversity (CBD) เพื่อกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน
  • World Data Centre for Microorganisms (WDCM) ภายใต้ WFCC ได้พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์และการจัดทำ Global Catalogue of Microorganism (GCM) และ Reference Strain Catalogue (RSC) ที่ใช้ในการอ้างอิงตามมาตรฐานของ International Standards Organization (ISO)

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของ WFCC นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คือ Dr. Ipek Kurtböke จากประเทศออสเตรเลีย รองประธานกรรมการ คือ Prof. Dr. Kevin McCluskey จาก Fungal Genetics Stock Center และ US Culture Collection Network ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ Dr. Kyria Boundy-Mills จาก Phaff Yeast Culture Collection, UC Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Manuela da Silva จากประเทศบราซิล และ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร จากประเทศไทย โดยมี Dr. Juncai Ma จาก Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (CAS) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ WDCM, Dr. Marizeth Groenewald จาก CBS-KNAW Fungal Collection ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเลขานุการ และ Dr. Andrey Yurkov จาก DSMZ, ประเทศเยอรมัน เป็นเหรัญญิก

 

ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2560

ข่าวสารองค์กร