คณะนักวิจัยไบโอเทคได้รับทุนวิจัย Growing Research Capability จาก GCRF

คณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร.พนิต กิจสุบรรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ (หน่วยงานความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี และ ดร.พีร์ จารุอำพรพรรณ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัย Growing research capability จาก Global Challenges Research Fund (GCRF) เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง “GCRF establishment of biopharmaceutical and animal vaccine production capacity in Thailand and neighboring Southeast Asian countries” ซึ่งเป็นโครงการร่วมวิจัยของประเทศไทยนำโดย ไบโอเทค กับสหราชอาณาจักรนำโดย University of Kent
GCRF
 
“GCRF establishment of biopharmaceutical and animal vaccine production capacity in Thailand and neighboring Southeast Asian countries” เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่ออุตสาหกรรมสุขภาพและการปศุสัตว์ โดยคณะผู้วิจัยมุ่งหวังพัฒนาเทคโนโลยีฐานในการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ รวมถึงกระบวนการปลายทาง เพื่อให้ได้สารชีวภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณภาพสูงโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้ยาที่เป็นแอนติบอดีซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตวัคซีนสัตว์ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับวัคซีนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในการควบคุมโรคในฟาร์มปศุสัตว์ และพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้ทุนนี้ คณะนักวิจัยไบโอเทคได้ทำงานวิจัยร่วมกับ Prof. Colin Robinson จาก University of Kent และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 3.93 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 170 ล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2564

ทุน GCRF Growing Research Capability เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งสนับสนุนโดยแหล่งทุน Research Councils UK (RCUK) โดยเน้นไปที่การสนับสนุนการสร้างศักยภาพในการทำวิจัยและพัฒนา ทักษะและความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยให้เข้มแข็ง และกว้างขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาสำคัญที่จำเพาะต่อภูมิภาค โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในครั้งนี้มีการคัดเลือกโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการเพื่อรับทุนเป็นเวลา 4 ปี โดยทุกโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในอีก 69 ประเทศทั่วโลก


ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2560

ข่าวสารองค์กร