นักวิจัยไบโอเทคได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ดร.ธนธม ไชยลังการณ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2561 สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ระหว่างวันที่ 24- 29 มิถุนายน 2561 ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
1สวทช. ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัล โนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/ หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่ได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว โดยหลังจากที่ สวทช. และผู้แทนสมาชิกมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ ดร.ธมธน ไชยลังการณ์ (นักวิจัยไบโอเทค) ดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช (นักวิจัยนาโนเทค) ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย (นักวิจัยนาโนเทค) ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก Genome Institute of Singapore) นางสาวศุภิสรา ถิ่นธารา (นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ Vanderbilt University, USA) และ นายนิพิฐ เจริญงาม (นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล กับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษา และนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ฟิสิกส์ เคมีและ สรีรวิทยาหรือการแพทย์ โดยที่ผ่านมา ในปี 2558 นางสาวทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ ผู้ช่วยวิจัยไบโอเทค จากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี เคยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารองค์กร