ไบโอเทคร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
 
1

ในโอกาสนี้ ไบโอเทค จัดนิทรรศการนำงานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานเห็ด พื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจาก อพ.สธ. ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดรา เพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชนและประเทศ พร้อมกันนี้ ได้รวบรวมผลงานวิจัยด้านเห็ดรา อาทิ งานวิจัยความหลากหลายของเห็ดราในประเทศไทย การเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของทรัพยากร และงานด้านการใช้ประโยชน์จากเห็ดรา เช่น บรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเห็ดและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อาหารและยา ที่ได้จากเห็ดรา เป็นต้น
 
2
นอกจากนี้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ยังได้นำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ร่วมจัดแสดงด้วย

3
 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย จัดขึ้นโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งจะมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี
 


ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2560

ข่าวสารองค์กร