ทีมวิจัยไบโอเทค คว้าทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ รับมอบทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 จากโครงการวิจัยเรื่อง "โครงการค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้านมาลาเรียดื้อยา" โดยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจำนวน 19.99 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และเลขานุการโครงการทุนวิจัยแกนนำ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับทุนเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

LRH
 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี แต่ก็ยังคงไม่สามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไปได้ หนึ่งในอุปสรรคสำคัญคือเชื้อมาลาเรียดื้อยา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมียาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ที่สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ ทีมนักวิวิจัยไบโอเทคประสบผลสำเร็จในการพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามผลการประเมินความปลอดภัยในมนุษย์ และก้าวเข้าสู่แผนการทดสอบฤทธิ์ P218 ต่อการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียในมนุษย์ โดยโครงการวิจัยดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อค้นหาเป้าหมายยาใหม่โดยวิธีประมวลผลการศึกษาคีโมจีโนมิคส์ และ การพัฒนายาใหม่ที่มุ่งเป้าเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส (DHFR) และเอนไซม์ไดไฮโดรเทอโรเอทซินเทส (DHPS) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในชีวสังเคราะห์โฟเลตของเชื้อมาลาเรีย โดยมีเป้าหมายว่าจะได้สารอย่างน้อย 1-3 ชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพัฒนาในระดับพรีคลินิคต่อไป ผลความสำเร็ขของโครงการจะนำไปสู่การสร้างมิติใหม่ในการพัฒนายาในประเทศไทย และสร้างรากฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนายารักษาโรคอื่น ๆ ต่อไป
 
LRH1

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือวิจัยระหว่างคณะนักวิจัยไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ รางวัลทุนวิจัยแกนนำอีก 1 รางวัล ได้มอบให้แก่ คณะนักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี นำโดย ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ จากโครงการวิจัยเรื่อง “วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงสำหรับปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงประดิษฐ์วัสดุใหม่ที่จะมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งปฏิกิริยา และเพิ่มผลผลิตจากปฏิกิริยาให้มากขึ้นตามต้องการได้ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทางเคมี และพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

LRH2

“ทุนนักวิจัยแกนนำ” เป็นทุนวิจัยที่ สวทช. มอบให้แก่นักวิจัยที่มีศักยภาพเทียบเคียงกับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ รวมถึงมีทีมวิจัยที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2552 ให้การสนับสนุนปีละ 2 กลุ่มวิจัย กลุ่มละไม่เกิน 20 ล้านบาท มีระยะดำเนินงาน 5 ปี


ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560

ข่าวสารองค์กร