ไบโอเทค นำรัฐมนตรี ก.วิทย์ เยี่ยมชม Plant Factory ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค นำ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. คณะผู้บริหาร สวทช. ภาครัฐ และเอกชน เข้าเยี่ยมชม 808 Factory เมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Katashi Kai, general manager of 808 Factory Shinnippou LTD. และ Prof. Toyoki Kozai ประธานสมาคม Plant Factory และผู้เชี่ยวชาญด้าน Plant Factory จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ

Picture1
 
808 Factory ประเทศญี่ปุ่น เป็น Plant factory ขนาดใหญ่ มีระบบการจัดการแบบปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้ง แสง น้ำ อากาศ การให้ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งทำให้พืชผักที่ปลูกที่โรงงานแห่งนี้ไม่มีการปนเปื้อนจากโรคและแมลงศัตรูพืช โรงงานแห่งนี้มีพื้นที่การผลิตอยู่ที่ 1,000 ตารางเมตร สามารถปลูกพืชได้มากถึง 120,000 ต้น โดยมีอัตราการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 9,000 ต้นต่อวัน ซึ่งการนำระบบ Plant Factory เข้ามาใช้ในการผลิตพืชทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ไปได้อย่างมาก อาทิ การใช้สารฆ่าแมลง การใช้น้ำ การใช้ปุ๋ย นอกจากนี้ยังประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกด้วย อีกทั้งสร้างรายได้จากผลิตนี้มีมูลค่าสูงมากเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เทคโนโลยีนี้เหมาะสมที่จะนำมาใช้เสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป
 
Picture2


ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารองค์กร