สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ NARO ประเทศญี่ปุ่น เสริมสร้างความยั่งยืนด้านเกษตรและอาหาร

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. Dr.Akihiro Sasaki รองประธานที่ปรึกษาอาวุโส NARO ร่วมลงนาม และมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
Picture4
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านมาของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อดำเนินงานร่วมกันทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนด้านอาหารและการเกษตรต่อไป


โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสามารถนำกระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคนิคในการศึกษาตำแหน่ง หน้าที่ และกลไกการทำงานของยีนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืชแนวอณูวิธี หรือMolecular breeding (คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล) ใช้องค์ความรู้ด้านลำดับเบสจีโนมที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection : MAS) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถต่อยอดและออกไปสู่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

 


ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารองค์กร