ไบโอเทคร่วมจัดงาน NAC2018 เสริมทัพ 5 ประเด็นมุ่งเน้น

Picture1
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 สวทช. จัดงานประชุมวิชการประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2561 เพื่อแสดงศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ และ การสร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนไทย
 
Picture2
 
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย การเปิดบ้าน สวทช. ต้อนรับภาคเอกชนเข้ามาเยี่ยมชม กิจกรรมสนุกคิดนักวิทย์น้อย และมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Job Fair)
 
ในการนี้ไบโอเทค นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อตอบโจทย์ประเด็นมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ดังนี้
 
• ด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน อาทิ เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory การพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์ข้าวแบบประสิทธิภาพสูงสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการสร้างฐานข้อมูลข้าวเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืชเพื่อสนับสนุนเกษตรกร 4.0
 
Picture3

• ด้านเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ศักยภาพและแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากเห็ด อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพกับบทบาทในเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biorefinery) โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ (Bioprocess Facility) ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
 
Picture4

• ด้านอาหารเพื่ออนาคต เช่น การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ไข่ eLysozymeTM การผสานศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิทยาศาสตร์สู่นวัตกรรมกระบวนการผลิตยาแก้ไอตราตะขาบห้าตัว เทคโนโลยีต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ เป็นต้น
 
Picture5
 
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2561

ข่าวสารองค์กร