รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำของเยอรมัน จูลิช เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมสถาบัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสวทช. และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และภาคเอกชน โดยมี Prof. Dr. Ing Harald Bolt ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
 
1
 
ไบโอเทค สวทช. ดำเนินโครงการ “CASSAVASTORE” ร่วมกับสถาบัน Forschungszentrum Jülich เนคเทค ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการศึกษาข้อมูลฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรากสะสมอาหารของมันสำปะหลังเพื่อประโยชน์สำหรับงานปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย เพื่อการยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้ทรัพยากร (น้ำ) อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการวิจัยร่วมนี้ใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลสหพันธ์รัฐเยอรมนี (เงินทุนประมาณ 32 ล้านบาท) และ สวทช. (เงินทุนประมาณ 30 ล้านบาท) ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2560-2562) ในพื้นที่จังหวัดระยอง
 
2
จากการเยี่ยมชมนี้ คาดว่าจะมีความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint Research Lab) ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือในพื้นที่ EECi กับสถาบัน Forschungszentrum Jülich เพื่อยกระดับการเพิ่มผลผลิตของเศรษฐกิจฐานชีวภาพเสริมความแข็งแกร่งของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561

ข่าวสารองค์กร