รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buch มุ่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาด้านไบโอเทคหวังดึงเอกชนตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่ EECi

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าเยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch (BiotechPark Berlin-Buch) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมี Prof. Dr. Martin Lohse (ศ.ดร.มาร์ติน โลเซ่อ) ประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาศาสตร์ของ Max Delbrück Center for Molecular Medicine: MDC ให้การต้อนรับ
 
BerlinBuch1
 
อุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch เป็นอุทยานเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ชานเมืองของกรุงเบอร์ลิน ถือเป็นหนึ่งในอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี เป็นสถานที่วิจัยและแหล่งบ่มเพาะธุรกิจหรือสตาร์ทอัพที่เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านชีววิทยาศาสตร์ การเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มุ่งเน้นพัฒนายารักษาโรค เทคโนโลยีและระบบการนำส่งยา และการวินิจฉัยและการรักษาโรคในระดับโมเลกุล เป็นต้น ซึ่งอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch มีการจัดเตรียมระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการวิจัยทางคลินิกซึ่งเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นแหล่งบ่มเพาะบริษัทสตาร์ทอัพ BiotechPark Berlin-Buch มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมไปถึงให้บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนมากเข้ามาตั้งอยู่ในอุทยานฯ แห่งนี้ สำหรับการเยี่ยมชมนอกจากจะได้ศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจัยและห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว ยังจะนำแนวคิดของอุทยานฯ และกลไกในการพัฒนา Biotech-related innovation ecosystem มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ของประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อไป
 
BerlinBuch
นอกจากนี้ผู้บริหารของอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch ได้นำเสนอแนวทางการบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และสถาบันวิจัยไปสู่ธุรกิจ ตลอดจนเข้าชม Screening Unit, Leibniz Institute for Molecular Pharmacology อุทยานฯ แห่งนี้มีเป้าหมายในการดึงภาคเอกชนจำนวนมากให้เข้ามาใช้พื้นที่ มีกลไกสิทธิประโยชน์พิเศษคือ มาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้บริการได้โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน และมีเครื่องมือที่ทันสมัยใหม่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยไม่ต้องลงทุน รวมไปถึงมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตร ปัจจุบันอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch มีพื้นที่กว่า 31,000 ตารางเมตร รองรับการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน มีบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่จำนวน 54 บริษัท มีจำนวนพนักงานกว่า 800 คน
 

 

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561

ข่าวสารองค์กร